S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies. Používáním našich stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookie na vašem počítači / zařízení. Nastavení cookies můžete změnit v nastavení vašeho prohlížeče.

ZBOŽÍ V AKCI

naše cena 79 Kč
skladem
naše cena 69 Kč
skladem

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

naše cena 109 Kč
skladem


Reklamační Řád

Reklamačni řád společnosti Etega Corporation

 

Tento reklamační řád byl zpracován dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále též jen jako „občanský zákoník“) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen jako „zákon o ochraně spotřebitele“) a vztahuje se na zboží, které bylo zakoupeno u prodávajícího – společnosti Etega Corporation. Reklamační řád je nedílnou součástí všeobecných obchodních podmínek společnosti Etega Corporation a popisuje postup, jakým způsobem přistupovat k reklamaci zboží pořízeného od prodávajícího. 

 

Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího kupující souhlasí s tímto Reklamačním řádem. Definice pojmů obsažené v tomto Reklamačním řádu mají přednost před definicemi ve VOP. Pokud tento Reklamační řád pojem nedefinuje, chápe se ve významu, v jakém je definován ve VOP. Pokud není definován ani tam, chápe se ve významu, v jakém jej užívají právní předpisy.

 

 

1.1.Prodávající odpovídá za vady zboží a kupující je povinen reklamaci neprodleně uplatnit u prodávajícího podle platného reklamačního řádu. 

 

1.2.Na vyřizování reklamací se vztahuje platný reklamační řád. Kupující odesláním objednávky prodávajícímu potvrzuje, že byl řádně informován o podmínkách a způsobu reklamace zboží včetně údajů o tom, kde lze reklamaci uplatnit, a o provádění záručních oprav v souladu s ust. § 18 odst. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochraně spotřebitele a o změně zákona České národní rady č. 372/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon").

 

1.3.Reklamačný řád se vztahuje na zboží zakoupené kupujícím od prodávajícího ve formě elektronického obchodu na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího.

 

1.4.Reklamačný řád v této podobě je platný pro všechny obchodní případy, pokud nejsou smluvně ujednány jiné záruční podmínky.

 

1.5.Kupujúci má právo uplatnit si u prodávajícího záruku jen na zboží, které vykazuje vady, které zavinil výrobce, dodavatel nebo prodávající, vztahuje se na něj záruka a bylo zakoupeno u prodávajícího.

 

1.6.Kupujúci je povinen provést prohlídku zboží při převzetí zboží. Pokud tak neučiní, může uplatnit nároky z vad zjištěných při této prohlídce, jen když prokáže, že tyto vady mělo zboží již v době převzetí zboží.

 

1.7.Během záruční doby má zákazník právo na bezplatné odstranění vady po předložení zboží včetně příslušenství, dokumentace a návodu oprávněnému zástupci prodávajícího spolu se záručním listem a dokladem o zaplacení.

 

 

1.8.Když zboží vykazuje vady, zákazník má právo uplatnit reklamaci v provozovně prodávajícího v souladu s ustanovením. § 18 odst. 2 Zákona tak, že doručí zboží do provozovny prodávajícího na vlastní náklady a vyplní formulář na uplatnění reklamace a doručí ho prodávajícímu. Podobu formuláře určí prodávající a jeho vzor umístí na internetové stránce prodávajícího. Kupující je povinen ve formuláři přesně označit druh a rozsah vad zboží. Zákazník má právo uplatnit reklamaci i u osoby oprávněné výrobcem zboží k provádění záručních oprav (dále jen "určená osoba"). Seznam určených osob je uveden v záručním listě nebo jej kupujícímu zašle na jeho žádost prodávající. Reklamační řízení zboží, které se dá objektivně doručit prodávajícímu začíná dnem, kdy jsou splněny všechny následující podmínky:

doručení vyplněného formuláře na uplatnění reklamace od kupujícího prodávajícímu,

doručení reklamovaného zboží od kupujícího prodávajícímu,

doručení přístupových kódů, hesel a pod. ke zboží od kupujícího prodávajícímu.

 

 

Reklamační řízení zboží, které nelze objektivně doručit prodávajícímu a který je pevně zabudovaný začíná dnem, kdy jsou splněny všechny následující podmínky:

doručení vyplněného formuláře na uplatnění reklamace od kupujícího prodávajícímu,

provedení prohlídky reklamovaného zboží třetí osobou, určenou prodávajícím, která o obhlídce vydá kupujícímu písemné potvrzení,

doručení přístupových kódů, hesel a pod. ke zboží od kupujícího prodávajícímu.

Začátek reklamačního řízení je zároveň dnem uplatnění reklamace. Reklamované zboží je nutné doručit do sídla prodávajícího, jestliže prodávající nebo určená osoba neurčí jinak (např. Dopravit zboží přímo určené osobě).

 

1.9.Prodávajíci je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné, tedy ve svém sídle nebo u určené osoby v souladu s ust. § 18 odst. 2 Zákona.

 

1.10.V místě určeném podle bodu 8.9 těchto všeobecných obchodních podmínek pro přijímání reklamací je prodávající povinen zajistit přítomnost osoby pověřené vyřizovat reklamace v souladu s ust. § 18 odst. 3 Zákona.

 

1.11.Kupujúci je povinen reklamovat vady zboží u prodávajícího bez zbytečného odkladu, jinak kupujícímu zaniká právo vůči prodávajícímu na bezplatné odstranění vady.

 

1.12.Prodávající nebo určená osoba vydá kupujícímu potvrzení o uplatnění reklamace zboží ve vhodné formě zvolené prodávajícím, např. ve formě mailu nebo v písemné podobě, ve kterém je povinen přesně označit vady zboží v souladu s ust. § 18 odst. 5 Zákona a poučit spotřebitele o jeho právech, které mu vyplývají z ust. § 622 a ust. § 623 občanského zákoníku. Pokud je reklamace uplatněna prostřednictvím prostředků dálkové komunikace, prodávající je povinen potvrzení o uplatnění reklamace doručit kupujícímu ihned; pokud není možné potvrzení doručit ihned, musí se doručit bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace; potvrzení o uplatnění reklamace se nemusí doručovat, pokud kupující má možnost prokázat uplatnění reklamace jiným způsobem.

 

1.13. Na základě rozhodnutí kupujícího, které ze svých práv ve smyslu ust. § 622 a ust. § 623 občanského zákoníku uplatňuje je prodávající nebo určená osoba povinna určit způsob vyřízení reklamace dle ust. § 2 písm. m) Zákona ihned, ve složitějších případech do 3 dnů od začátku reklamačního řízení, v odůvodněných případech, zejména pokud se vyžaduje složité technické zhodnocení stavu zboží nejpozději do 30 dnů ode dne zahájení reklamačního řízení. Po určení způsobu vyřízení reklamace prodávající nebo určená osoba reklamaci vyřídí ihned, v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později. Vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu zboží za nové zboží.

Pokud kupující reklamaci zboží uplatnil během prvních 12 měsíců od uzavření kupní smlouvy, může prodávající vyřídit reklamaci zamítnutím pouze na základě vyjádření znalce nebo stanoviska vydaného autorizovanou nebo akreditovanou osobou nebo stanoviska určené osoby (dále jen "odborné posouzení zboží"). Bez ohledu na výsledek odborného posouzení nemůže prodávající od kupujícího vyžadovat úhradu nákladů na odborné posouzení zboží ani jiné náklady spojené s odborným posouzením zboží.

Pokud kupující reklamaci výrobku uplatnil po 12 měsících od uzavření kupní smlouvy a prodávající ji zamítl, osoba, která reklamaci vybavila, je povinna v dokladu o vyřízení reklamace uvést, komu může kupující zaslat zboží na odborné posouzení. Jestliže kupující zboží zašle na odborné posouzení určené osobě uvedené v dokladu o vyřízení reklamace, náklady odborného posouzení zboží, jakož i všechny ostatní s tím související účelně vynaložené náklady nese prodávající bez ohledu na výsledek odborného posouzení. Pokud kupující odborným posouzením prokáže zodpovědnost prodávajícího za reklamovanou vadu zboží, může reklamaci uplatnit znovu; během provádění odborného posouzení zboží záruční doba neběží. Prodávající je povinen kupujícímu uhradit do 14 dnů ode dne znovu uplatněné reklamace veškeré náklady vynaložené na odborné posouzení zboží, jakož i všechny s tím související účelně vynaložené náklady. Znovu uplatněnou reklamaci nelze zamítnout.

 

1.14.Kupujíci nemá právo uplatnit záruku na vady, o kterých byl prodávajícím v době uzavírání smlouvy upozorněn, nebo o kterých s přihlédnutím k okolnostem, za kterých byla kupní smlouva uzavřena, musel vědět.

 

1.15.Predávajúci si vyhrazuje právo nahradit vadné zboží za jiný obdobný zboží se srovnatelnými technickými parametry.

 

1.16.Nárok na uplatnění záruky u prodávajícího kupujícím zaniká:

nepředložením dokladu o zaplacení, dodacího listu nebo záručního listu, příslušenství nebo dokumentace zboží,

neoznámením zjevných vad při převzetí zboží,

uplynutím záruční doby zboží,

mechanickým poškozením zboží způsobeným kupujícím,

používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy přirozenému prostředí,

neodborným zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží

 

 

 

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A VRÁCENÍ ZBOŽÍ


Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 pracovních dnů od převzetí zboží bez udání důvodu v souladu se Zákonem o ochraně spotřebitele. Odstoupení od smlouvy musí kupující učinit formou žádosti "Žádost o odstoupení od kupní smlouvy"

 

Odstoupení od kupní smlouvy podle předchozího bodu musí obsahovat identifikaci kupujícího, číslo a datum objednávky, přesnou specifikaci zboží, číslo účtu kam má být poukázána vrátka platby, a poštovní adresu. Následně je kupující povinen doručit prodávajícímu nepoškozené zboží spolu s příslušenstvím včetně dokumentace, návodu, záručního listu, dokladu o zaplacení a pod. v originálním obalu formou pojištěné zásilky. V případě, že dodaný výrobek nebo zboží bylo shodný s objednaným zbožím, má stejné vlastnosti, parametry a kvalitu jako zboží objednané kupujícím, náklady spojené s doručováním (poštovné) prodávající nevrací.

 

V případě, že kupující odstoupí od smlouvy a doručí prodávajícímu zboží, které není použité , nachází se v původním obalu a není poškozený nebo neúplný , vrátí prodávající kupujícímu zaplacenou kupní cenu uvedenou v dokladu o zaplacení objednávky bezhotovostním převodem na účet určený kupujícím v zákonné lhůtě do 15 pracovních dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy a doručení zboží prodávajícímu.

 

V případě, že kupující odstoupí od smlouvy a doručí prodávajícímu zboží, který je použit, poškozený nebo neúplný, vrátí prodávající kupujícímu již zaplacenou kupní cenu za zboží uvedenou v dokladu o zaplacení objednávky, sníženou o hodnotou poštovného a hodnotu jeho opotřebení ve výši 1% z celkové ceny zboží za každý den používání zboží, dále sníženou o hodnotu opravy a uvedení zboží do původního stavu v souladu s ust. § 457 občanského zákoníku. Tuto platbu vrátí prodávající v zákonné lhůtě do 15 pracovních dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy a doručení zboží prodávajícímu, bezhotovostním převodem na účet určený kupujícím.

 

Prodávající vrátí při platném odstoupení od smlouvy kupujícímu kupní cenu včetně nákladů, které kupující vynaložil v souvislosti s objednáním zboží, pokud kupující spolu se zbožím předloží prodávajícímu písemné doklady o vynaložených nákladech spojených s objednáním zboží. Náklady na vrácení zboží nesnáší kupující pouze v tom případě, pokud zboží plně neodpovídal kvalitativním požadavkům a specifikaci nebo byl chybný. Za zboží plně odpovídající, se považuje zboží stejné charakteristiky se stejnými vlastnostmi a parametry, jaká je uvedena v nabídce zboží na internetové stránce prodávajícího.

 

Za náklady, které kupující vynaložil v souvislosti s objednáním zboží se považují náklady na uskutečnění objednávky, zejména cena za uskutečnění telefonického hovoru, kterým kupující udělal návrh na uzavření kupní smlouvy, nebo cena za připojení kupujícího na internetovou stránku prodávajícího, během níž kupující vyplnil a odeslal formulář na objednání zboží na internetových stránkách nebo napsal a odeslal e-mail s objednávkou zboží.

 

V případě, že kupující nesplní některou povinnost uvedenou ve všeobecných obchodních podmínkách, odstoupení od kupní smlouvy není platné a účinné, a prodávající není povinen vrátit kupujícímu kupní cenu a zároveň má nárok na náhradu nákladů spojených s odesláním zboží zpět kupujícímu.

 

 Reklamační Protokol ke stažení ZDE

 

Formulář pro odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dní ZDE

 

MDZlZWFiN